AHŞAP KALIPÇI ULUSAL YETERLİLİĞİ SEVİYE 3

AHŞAP KALIPÇI ULUSAL YETERLİLİĞİ SEVİYE 3

Kod Seviye Yer
11UY0011–3 Seviye (3) Rehber Akademi BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI Ahşap Kalıpçı
2 REFERANS KODU 11UY0004-5
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 7114
5 TÜR
6 KREDİ DEĞERİ
7 A)YAYIN TARİHİ 26/04/2011
B)REVİZYON NO Rev. No. 03
Tadil No: 01
C)REVİZYON TARİHİ 03 No’lu Revizyon 29/08/2018 -2018/116
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
8 AMAÇ Bu yeterlilik Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli
kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin
artırılması için;
 Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi,
beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki
yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
 Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme
kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak
amacıyla hazırlanmıştır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı -10UMS0081-3
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a) Zorunlu Birimler 11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
11-b) Seçmeli Birimler
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan
sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan
sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin
birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin
performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri
kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki
yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını
gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans
yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların
belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.