Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 (12UY0075-3)

Kod Seviye Yer
12UY0075-3 Seviye (3) Rehber Akademi BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI ELEKTRİK PANO MONTAJCISI
2 REFERANS KODU 12UY0075-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 7411
5 TÜR
6 KREDİ DEĞERİ
7 A)YAYIN TARİHİ 22.08.2012
B)REVİZYON NO 01
C)REVİZYON TARİHİ 22.02.2017
8 AMAÇ Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir. Bu ulusal yeterlilik; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I 12UMS0217-3 – Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a) Zorunlu Birimler 12UY0075-3/A1 İSG ve Çevre Güvenlik Önlemleri
12UY0075-3/A2 Kalite Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu Yapılması ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri
12UY0075-3/A3 Pano Montajı Hazırlığı, Pano Malzemeleri Montajı ve Sevke Hazırlama
11-b) Seçmeli Birimler
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olması gerekir.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Aday, zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır. A1 ve A2 yeterlilik birimleri için sadece teorik sınav, A3 yeterlilik birimi için teorik ve pratik sınav yapılır. Tüm yeterlilik birimlerinin sınavları birlikte ya da ayrı ayrı uygulanabilir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunca belirlenen gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge
sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma
nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği
geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.