İNŞAAT İŞÇİSİ ULUSAL YETERLİLİĞİ SEVİYE 2

İNŞAAT İŞÇİSİ ULUSAL YETERLİLİĞİ

(12UY0055–3)

Kod Seviye Yer
16UY0253-2 Seviye (3) Rehber Akademi BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI İnşaat İşçisi
2 REFERANS KODU 16UY0253-2
3 SEVİYE 2
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 9313 ve 9312
5 TÜR
6 KREDİ DEĞERİ
7 A)YAYIN TARİHİ 28/01/2016
B)REVİZYON NO 00
C)REVİZYON TARİHİ
8 AMAÇ Bu yeterlilik İnşaat İşçisinin (Seviye 2) iş sağlığı güvenliği
konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt
yapıya kavuşması için;
 Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi,
beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki
yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme
kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak
amacıyla hazırlanmıştır
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I İnşaat İşçisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı – 15UMS0463-2
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a) Zorunlu Birimler 16UY0253-2/A1 – İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
16UY0253-2/A2 – Genel İnşaat İşleri
11-b) Seçmeli Birimler
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: İnşaat İşçisi (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan
sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan
başarılı olma şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir.
Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik
birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor
olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ İnşaat İşçisi (Seviye 2) yeterlilik belgesinin geçerlilik
süresi 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi
tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.
yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun
belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya
gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle
yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.
Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge
sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna
kadar devam eder.
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin
performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri
kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi
kapsamında toplamda en az 1 yıl çalıştığına dair resmi
kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge
geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.