İSKELE KURULUM ELEMANI SEVİYE 3

İSKELE KURULUM ELEMANI SEVİYE 3

(12UY0056–3)

Kod Seviye Yer
12UY0056–3 Seviye (3) Rehber Akademi BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI İskele Kurulum Elemanı
2 REFERANS KODU 12UY0056–3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO08–7119.02
5 TÜR
6 KREDİ DEĞERİ
7 A)YAYIN TARİHİ 30/05/2012
B)REVİZYON NO 01
C)REVİZYON TARİHİ 25/12/2013
8 AMAÇ Bu yeterlilik iskele kurulum elemanı
niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan iskele
kurulum elemanı bilgi, beceri ve davranışlarının
tanımlanması amaçlanmıştır..
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 11UMS0158–3
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe
başlatılamaz.
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a) Zorunlu Birimler 12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması
12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması
11-b) Seçmeli Birimler
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya
çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı
alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.
Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak boşluk
doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır
14 GÖZETİM SIKLIĞI Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini
tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi
içerisinde en az bir kez performans izleme
raporu hazırlanır.
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Belgenin iptalini gerektirecek bir durum
oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca
kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna
performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması
durumunda iskele kurulum elemanı fiili olarak
toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde,
belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.
Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama
sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi
5 yıl daha uzatılır.
Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın
yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve
uygulamalı sınav yapılır.