Makine Bakımcı – Seviye (3)

  • Lectures: 2

Makine Bakımcı – Seviye (3)

Kod Seviye Yer
10UY0002-3 Seviye (3) Rehber Akademi BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI Makine Bakımcı
2 REFERANS KODU 10UY0002-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 7233
5 TÜR
6 KREDİ DEĞERİ
 

 

7

A)YAYIN TARİHİ 28/09/2010
B)REVİZYON NO 03
C)REVİZYON TARİHİ 17/01/2018
 

 

 

 

8

 

 

 

 

AMAÇ

Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 3) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;

•  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•    Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,

•   Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
09UMS0010-3 Mekanik Bakımcı (Seviye 3)
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a) Zorunlu Birimler
10UY0002-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
11-b) Seçmeli Birimler
10UY0002-3/B1: Önleyici Bakım

10UY0002-3/B2: Düzeltici Bakım

11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Makine Bakımcı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde

tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor

olması gerekmektedir.

 

13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
 

 

 

 

14

 

 

 

 

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge

sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 

a)  5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.