Makine Bakımcı – Seviye 4

Makine Bakımcı – Seviye (4)

Kod Seviye Yer
10UY0002-4 Seviye (4) Rehber Akademi BAŞVURU YAP
Yeterliliğin Adı  10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4
Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri ISCO 08: 7233
Amaç
  • Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 4) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;
  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Standartlar 09UMS0010-4 Mekanik Bakımcı (Seviye 4)
Sınava Giriş Şartları Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.
Yeterliliğin Yapısı
a) Zorunlu Birimler
10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
b) Seçmeli Birimler
10UY0002-4/B1: Önleyici Bakım

10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım

c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktılar
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
Ölçme ve Değerlendirme  

Makine Bakımcı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan

Belge Geçerlilik Süresi Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
Gözetim Sıklığı Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder
Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.