MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

(17UY0299-5)

Kod Seviye Yer
17UY0299-5 Seviye (5) Rehber Akademi BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu
2 REFERANS KODU 17UY0333-5
3 SEVİYE 5
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 3322 (Ticari Satış Temsilcileri)
5 TÜR
6 KREDİ DEĞERİ
7 A)YAYIN TARİHİ 26.04.2017
B)REVİZYON NO Rev. No: 00
Tadil No: 01
Tadil No: 02
C)REVİZYON TARİHİ
01 No’lu Tadil: 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil: 25/08/2020-2473
8 AMAÇ Motorlu kara taşıtı alım satım çalışmalarının eğitim almış
ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve
çalışmalarda kalitenin artırılması için;
 Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi,
beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile
mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak
vermek,
 Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme
kuruluşlarına
referans ve kaynak oluşturmaktır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I 13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu (Seviye 5)
12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu (Seviye 5)
16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu (Seviye 5)
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme
gereği yeterlilik sınavına girmek isteyen kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ancak aynı
yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi beşinci fıkrasında tanımlanan kişilerden sınava giriş şartı olarak en az
lise mezunu olma şartı aranmamaktadır
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a) Zorunlu Birimler 17UY0299-5 /A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
17UY0299-5 /A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri
11-b) Seçmeli Birimler 17UY0299-5 /B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması
zorunludur. İsteyen adaylar ayrıca seçmeli birimi de alabilirler.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen
adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri
için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve
performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak
her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin
başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi
için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin
performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri
kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda
en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda
çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans
yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.
Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı
olmak.
Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge
geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır