Ön İplik Operatörü – Seviye (3)

Ön İplik Operatörü – Seviye (3)

 

Kod Seviye Yer Dökümantasyon
11UY0039-3 Seviye (3) Rehber Akademi Rev 01
Yeterliliğin Adı 11UY00392-3 Ön İplik Operatörü (Seviye 3)
Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri ISCO 08: 8151 (Elyaf hazırlama, bükme ve sarma makineleri operatörleri)
Amaç Tekstil sektöründe iplik üretim birimlerinde işin eksiksiz, kaliteli ve geliştirilerek, uluslararası standartlara uygun yeterlilikte, verimli ve çalışanın iş tatminini sağlayacak şekilde yapılabilmesi için, işi yapan kişinin işe uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması gerekmektedir. Amaç, adayların Ön İplik Operatörü Seviye 3 mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak sağlamaktır. Bu çalışma; aynı zamanda eğitim sistemine sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturacaktır.
Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Standartlar Ön İplik Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 09UMS0033-3
Sınava Giriş Şartları Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.
Yeterliliğin Yapısı
a) Zorunlu Birimler
11UY0039-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler

11UY0039-3/A2 Kalite Yönetim Sistemi

11UY0039-3/A3 Makine Hazırlık, Ayar, Kontrol ve Sonlandırma İşlemleri

Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve değerlendirme, birimlerde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde ve iki aşamalı olarak uygulanır: 1. Teorik Bilgi Sınavı 2. Performansa Dayalı Uygulama Sınavı ( İşi yaparken izleme) Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi için teorik bilgi sınavından başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Teorik Bilgi Sınavı: Adayın başarısı, ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre değerlendirilir. Her birimin değerlendirmesi ayrı yapılır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır. Performansa Dayalı Sınav: Uygulama gerçek üretim ortamında veya gerçeğe en yakın benzeri şartları karşılayan ortamda gerçekleştirilir. Birimin gerektirdiği başarım ölçütlerini karşılayacak parametreleri ve puanları tanımlanmış kontrol listeleri ve senaryo formatında soru listeleri üzerinde izleme kayıtları tutulur. Kontrol listeleri, işin küçük parçalara ayrılmış kritik eylem basamaklarından oluşur ve aday her basamaktan puan alır. Performansa dayalı sınavlar bütünleşik olarak gerçekleştirilebilir. Not: Adayların uygulama sınavlarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranması beklenir. Buna aykırı hareket edenlerin sınavları derhal kesilir ve uygulama sınavının diğer aşamalarına girmelerine izin verilmez.
Belge Geçerlilik Süresi Ön İplik Operatörü Seviye 3 yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Gözetim Sıklığı Aday, Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde bir kez Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu tarafından gözetime tabi tutulur. Bu gözetim, ilgili formların adayın çalıştığı iş yeri
Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi Belge geçerlilik süresi sonunda ikinci bir gözetim yapılır. Bu gözetimlerde performansları olumlu değerlendirilen kişilerin belgeleri sınava gerek kalmaksızın beş yıl daha uzatılır. İkinci beş yılın sonunda gerekli performans sınavları uygulanarak belge yenilenir.