SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5

(17UY0333-5)

Kod Seviye Yer
17UY0333-5 Seviye (5) Rehber Akademi BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI Sorumlu Emlak Danışmanı
2 REFERANS KODU 17UY0333-5
3 SEVİYE 5
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek
Elemanı/Emlak Danışmanı)
5 TÜR
6 KREDİ DEĞERİ
7 A)YAYIN TARİHİ 29/11/2017
B)REVİZYON NO Rev. No: 00
Tadil No: 01
C)REVİZYON TARİHİ
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
8 AMAÇ Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı
(Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik
kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve
çalışmalarda kalitenin artırılması için;
– Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi,
beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
– Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile
mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak
vermek,
– Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme
kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I 13UMS0365-5/ Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

16UMS0520-5/ Satış Sorumlusu Seviye 5

12UMS0267-5/ Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a) Zorunlu Birimler 17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite
17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu
17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi
11-b) Seçmeli Birimler
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde
tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan
sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı
yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik
birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor
olması gerekmektedir
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) yeterlilik
belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin
performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az
biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda
en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda
çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans
yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.)
sunmak. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik
birimleri için tanımlanan performansa dayalı
sınavlardan (P1) başarılı olmak.
Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge
geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır